ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „Лято с Ceresit

В периода от 25.05.2022 – до 20.07.2022 г.: Закупи продукти с марка Ceresit на обща стойност 35 лв. с ДДС и ще получиш скреч карта, с която може веднага да спечелиш една от над 4600 награди. Регистрирай уникалния номер на скреч картата на www.ceresit.bg и участвай в тегленето на големите награди – 3 бр.електрически тротинетки.

 

Как да участвам?

1. Купи продукти с марка CERESIT за поне 35 лева и ще получиш веднага скреч-карта. Регистрирай уникалния номер на картата, за да участваш в тегленето на големите награди.

2. Регистрирай уникалния номер от скреч-картата на www.ceresit.bg

3. В края на кампанията от всички участници ще бъдат изтеглени 3-ма, които ще спечелят един от 3 бр. електрически тротинетки

 

Всеки участник се задължава да пази скреч-картите до края на кампанията и да ги предостави в оригинал или копие за валидация в случай, че спечели награда.

Участието в играта е обвързано с покупка.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията „Лято с Ceresit ” се организира и провежда от „Хенкел България“ ЕООД и Медияпост Хит Мейл България ЕООД (заедно наричани „Организатори” и поотделно съответно ХЕНКЕЛ и АГЕНЦИЯТА).

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на интернет страницата  www.ceresit.bg.

2.3. Организаторите на Кампанията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на интернет страницата www.ceresit.bg.

 

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

Кампанията „Лято с Ceresit ” се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, в които можете да намерите продукти Ceresit и които издават касова бележка с описание на закупените артикули или касови бележки, съпътствани със стокова разписка за съответните продукти, издадена от компютър. Търговски обекти, издаващи фактури за закупени продукти с описанието на закупените артикули.

 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията стартира на 25 май и продължава до 20 юли 2022 г. включително.

4.2. Организаторите на Кампанията имат право да променят сроковете й в изключителни случаи, ако важни причини налагат това, като известяват за това на интернет страницата www.ceresit.bg .

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Кампанията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.

5.2. В кампанията нямат право да участват служителите на Организаторите, всички обслужващи агенции, всички магазини, в които се продават продукти с марка Ceresit, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторите открият или установят нередовен участник по реда на 5.1. и 5.2., то те имат право, по своя преценка, да не го допуснат до участие в тегленето на наградите или да анулират получената от него/нея награда, за което се съставя констативен протокол на комисия от представители на Организатора и Агенцията.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1. Моментните награди, които могат да бъдат спечелени при изтриване на скреч-картата са:  

Карти за игра Ceresit -  4000 бр.

Шапки Ceresit – 300 бр.

Табли за игра Ceresit – 100 бр.

Плажен чадър Ceresit – 100 бр.

Плажна кърпа Ceresit – 100 бр.

6.2. В края на кампанията ще бъдат изтеглени 3-ма печеливши, които ще спечелят един от 3 бр. електрически тротинетки

6.3. Участието в томболата се осъществява след покупка/и на продукти с марка Ceresit на обща стойност минимум 35 лв. с ДДС и попълване на информация на интернет страницата www.ceresit.bg.

 

6.2. Получаването на наградите карти за игра става на място. Останалите награди – шапка, табла, плажен чадър и плажна кърпа ще бъдат изпратени по куриер.

Печелившият може да избере:

-        да получи наградата в търговския обект до 20 дни след предяваването на наградата

-        да бъде изпратена до посочен от него адрес. В случай, че печелившия иска да получи наградата до посочен от него адрес, то той трябва да подпише декларация и да предостави адрес, три имена и телефон за контакт.

 

7. Механизъм за участие на уебстраница www.ceresit.bg.

7.1. Участникът купува продукти с марка CERESIT и посещава интернет страницата www.ceresit.bg, за да се включи в тегленето на големите награди в края на кампанията. Участникът попълва регистрационна форма, в която се съдържа информация за следните данни:

    • Име

    • Фамилия

    • Телефонен номер

    • Имейл

За успешна регистрация всеки участник трябва да се съгласи с Общите условия на кампанията, с Политика на поверителност на Хенкел България ЕООД.

 

7.4. Регистрацията и участието в тегленето на големите награди се осъществява единствено онлайн на www.ceresit.bg.

 

7.5. Клиентът има право да получи само една голяма награда, независимо от броя на регистрираните скреч карти на www.ceresit.bg.

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 27 юли 2022 г., в присъствието на представители на Организаторите чрез онлайн платформа MS teams.

Ще бъдат изтеглени 3 печеливши участници за наградите 3 бр. електрически тротинетки Ще бъдат изтеглени и 2 бр. резервни печеливши.

Печелившите от играта ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон и e-mail на страницата www.ceresit.bg. Организаторите ще се свържат в рамките на 3 работни дни с печелившите участници.

За да разберете дали печелите, можете да свържете с организаторите на: e -mail: [email protected],

След получаване на информация на печеливш участник той е длъжен да предостави копие/снимка на скреч картата най-късно до 5 август 2022 г. При липса на скреч карти или неполучени документи, печелившият участник се дисквалифицира. Наградите от дисквалифицираните участници се разпределят между резервни печеливши по реда на тяхното изтегляне.

Организаторите ще направят верификация на предоставените документи до 9 август 2022 г. При дисквалифициране на печеливш участник, Организаторите се свързват с резервните печеливши по реда на тяхното изтегляне.

Резервните печеливши трябва да предоставят копие/снимка на скреч картата към организатори най-късно до 15 август 2022 г. Организаторите ще направят верификация на предоставените документи до 20 август 2022 г. При дисквалифициране на резервен печеливш на този етап, наградите няма да бъдат разпределяни към резервен печеливш.

8.2. Наградите се получават по куриер най-късно до 15 септември 2022 г.

При получаване на награда по куриер спечелилият се задължава да попълни Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за получаване на награда (виж част 11).

При отказ да попълни Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за получаване на награда (виж част 11), печелившият участник ще бъде дисквалифициран и няма да получи награда.

8.3. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

8.4.Невъзможност за свързване

При невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефона и e-mail, наградите се разпределят между резервни печеливши. Всеки може да провери дали е сред печелившите на website https:// ceresit.bg или на [email protected],   да предяви претенция за своята награда най-късно до 5-ти август 2022 г., като се ангажира да предостави и копие/снимка на скреч-карти към организаторите в този период.

 

ЧАСТ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторите на кампанията не носят отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение по отношение на Общите правила.

10.2. Организаторите на кампанията не отговарят за погрешно заявена информация от участниците по тази кампания.

10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8.1., се считат за невалидни.

 

Може да зададете въпроси, свързани с кампанията по e-mail: [email protected]

ЧАСТ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Организаторът – “Хенкел България” ЕООД, ЕИК:203767229 със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт:

с. Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-33 или по електронна поща на адрес:

[email protected] 

Обработващ личните данни е “Медияпост Хит Мейл България ЕООД” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 131468795, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, бул. Петър Дертлиев 25,  ет.2 , представлявано от Христо Радичев, e-mail: [email protected]

Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод и за целите на Промоцията.  В случай на спечелване на награда Участниците в Промоцията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща и телефон да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Промоцията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в тази глава. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1/един/ месец след датата на приключване на Промоцията, след която дата същите ще бъдат заличени.

Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 за получаване на новини и промоции от Хенкел България ЕООД.  Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в тази глава. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 5 години, съгласно Условията.

 

(2)  Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта и заявяване, респективно получаване на наградите

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име,  телефонен номер и адрес за доставка, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Играта.

Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1/един/ месец след датата на приключване на Промоцията, респективно получаване на наградата, след която дата същите ще бъдат заличени.

В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на идентифицирането и получаване на наградите.  

 

2.2.  Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с деклариране на големите награди- електрически скутери

Основание за обработване на име и ЕГН на печелившите големите награди – електрически скутери е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД.

Личните данни необходими за деклариране на предоставените награди – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

Личните данни, необходими за деклариране на наградите – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчноосигурителен процесуален кодекс.

3. Съгласие за получаване на рекламни съобщения след края на промоцията:

Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД чрез регистрационната форма за участие в промоцията, се съгласяват да предоставят следните данни:

Данни за контакт (име, имейл и телефонен номер)

 

 За целите на:

·                 Получаване на реклама (по поща, в браузър, в приложение и както е посочено по-долу, ако предоставите допълнително съгласие),

·                 предлагане на технически консултации, като употреба на продукти и консултации

·                 предлагане на онлайн услуги, като електронно обучение и уебинари

·                 комуникация във връзка със събития

За постигане на избраните цели Хенкел може

-                  Да комбинира на гореизброените данни с други данни, които са законно събрани от Хенкел за вас, например от томболи или други дейности на уебсайта, и

-                   

Хенкел ще съхранява данните само докато съгласието е валидно за срок от 5 години, след което данните ще бъдат заличени по съответния ред.

 

За повече информация относно начина, по който Хенкел обработва вашите лични данни, моля вижте https://www.ceresit.bg/bg/meta/footer-nav/data-protection-statement.html

Можете да оттеглите съгласието си с ефект за в бъдеще по всяко време, на адрес: седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт: с.Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-00 или по електронна поща на адрес: [email protected].

 

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

4.  Вашите права, като субект на данни

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg, електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Събирането и обработката на личните данни се базира на легитимен интереси законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата, информиране на печелившите участници и изпращане на наградите, както и за нуждите на данъчното законодателство съгласно чл. 12 по-долу.

 

Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт: с.Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-00 или по електронна поща на адрес: [email protected]

 

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

 

 „Хенкел България“ ЕООД и свързани с него лица няма да препращат предоставите лични данни на трети страни, освен за  деклариране на наградата до съответните данъчни органи в съответствие с данъчното законодателство.

5.  Допълнителна информация

Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на сайта www.ceresit.bg с всичките му функционалности:

https://www.ceresit.bg/bg/meta/footer-nav/data-protection-statement.html

Съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всеки от участниците, предоставили личните си данни, има право на достъп до собствените си лични данни, които е дал във връзка с участието си в играта, има право да иска поправка на тези данни, има право да иска личните му данни да бъдат заличени и има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни на Република България в случай на злоупотреба с неговите лични данни. В случай, че лице, което вече се е регистрирало за участие в промоцията, подаде искане за заличаване на личните му данни преди приключване на Промоцията, регистрацията му ще се счита за невалидна и същият няма да има право да продължи участието си.

Част 12.  ФОРС МАЖОР

 

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства. 

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ 

Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 60 календарни дни след края й.